Dịch vụ số hoá tài liệu

Đổi mới phương pháp Đào tạo và Quản lý 

Đào tạo trên các nền tảng số.

Tại sao cần số hoá?

Lợi ích của số hoá tài liệu

Các hình thức số hoá

Quy trình số hóa

Bước 1: Nhận yêu cầu và tư vấn giải pháp

Bước 2: Xây dựng concept từ nhu cầu thực tế của khách hàng

Bước 3: Xây dựng kịch bản, storyboard, thống nhất timeline và các yêu cầu cụ thể 

Bước 4: Tiến hành sản xuất dựa trên kịch bản đã thống nhất

Bước 5: Kiểm duyệt sản phẩm và bàn giao cho khách hàng

Liên hệ để được tư vấn miễn phí